Sky's自留地

关注互联网安全,关注安全&攻击技术。

哈哈,瞎写的一个php问候语实例

学习类 阅读: 12822 0 评

date_default_timezone_set('Asia/Shanghai'); //设置时区为亚洲/上海 $sky=date("H"); //定义函数$sky内容 //以下都为判断函数$sky语句. if($sky < 6){ echo "凌晨好"; }elseif ($sky < 9) { echo "早晨好"; }elseif ($sky < 12) { echo "上午好"; }elseif ($sky < 14) { echo "中午好"; }elseif ($sky < 17) { echo "下午好"; }elseif ($sky < 20) { echo "晚上好"; }elseif ($sky < 23) { echo "小子!该睡觉了"; }

 

小菜鸟初学PHP,请各位多多指教

判断星期几的小代码
发表评论
撰写评论